Αποκατάσταση της μνημειακής εικονογραφίας και καβαλέτας

Τίτλος του προγράμματος: Αποκατάσταση της μνημειακής εικονογραφίας  και καβαλέτας 
 
Το ακαδημαϊκό πτυχίο / πτυχίο: Πτυχίο Ορθόδοξης Θεολογικής Επιστήμης στην Αποκατάσταση της Μνημειακής Εικονογραφίας
 
Ο επόπτης του προγράμματος: Merab Buchukuri
 
Ο στόχος του προγράμματος:
 
Οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την αποκατάσταση της μνημειακής εικονογραφίας.
Πρέπει να αποκτήσουν τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για την εκτέλεση εργασιών στην αποκατάσταση της μνημειακής εικονογραφίας.
Όλες οι πτυχές που θα εξοπλίσουν τους μαθητές με τη μέγιστη γνώση εξετάζονται στο πρόγραμμα.
 
Οι απόφοιτοι θα είναι έτοιμοι ·
 
Να εκτελέσουν  αποκατάσταση και διατήρηση της μέσης πολυπλοκότητας σε ένα δείγμα μνημειακής εικονογραφίας που θα βασίζεται σε θεωρητικές γνώσεις, στη γνώση των χημικών και τεχνολογικών χαρακτηριστικών των υλικών και των δεξιοτήτων της πρακτικής τους εφαρμογής.
 
Να αναγνωρίσουν  σύνθετα θέματα θεολογικής γνώσης και θεμέλια εικονογραφίας και αποκατάστασης.
 
Να εφαρόσουν   με συστηματική σειρά την πρακτική και θεωρητική εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διαδικασία του μαθήματος.
 
Κατά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση και τη συντήρηση της μνημειακής εικονογραφίας,  να χρησιμοποιήσουν σύγχρονα υλικά και τεχνολογίες αποκατάστασης, σύμφωνα με την παλιά τεχνική της μνημειακής εικονογραφίας.
 
 
Να εκτέλεσουν  εργασία  αποκατάστασης.
 
 Να συλλέξουν  γραπτά και φωτογραφικά υλικά σχετικά με τα παραδείγματα της αποκατάστασης της εικονογραφίας - 
 
Να οργανώσουν  ένα ενοποιημένο σχέδιο και εμφανίσουν το σε παρουσιάσεις.
 
Να προετοιμάσουν  τη συνολική τεχνικοοικονομική περίληψη και να την  αιτιολογήσουν
 
 Να οργάνωσουν προσωπικά ηλεκτρονικά αρχεία και βιβλιοθήκη ·
 
Προκειμένου να βελτιώσουν τα επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και τις συνήθειές τους, εμβαθύνουν τις γνώσεις δουλεύοντας σε ένα καθημερινό πρόγραμμα ·
 
 Να συμμετέιχουν σε συνέδρια, εκθέσεις και σεμινάρια.