Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας


Επικεφαλής της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας
Giorgi Natroshvili
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Τηλ: (+995 32) 2 932 911
Email: giorgi.natroshvili@academia.edu.ge
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge
 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας
Mangia Arabuli
Σιώνη οδός. 13/40, Τιφλίδα 0105, Γεωργία
Τηλ: (+995 32) 2 932 911
Email: mangia.arabuli@academia.edu.ge
Ιστοσελίδα: www.tsas.ge
 

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας είναι το σώμα διοίκησης της ΘΑΚΣΤ

Ο κύριος στόχος της υπηρεσίας είναι η βελτίωση της ποιότητας της διδακτικής και ερευνητικής εργασίας με την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας.

Οι κύριες λειτουργίες και αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν: συστηματική αξιολόγηση των τρεχουσών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, ανάπτυξη και επικαιροποίηση διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, αξιολόγηση των ακαδημαϊκών προγραμμάτων και ανάπτυξη σχετικών συστάσεων · προώθηση της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού και των φοιτητών, δημιουργία και εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς πιστώσεων, παρακολούθηση και εφαρμογή των μεθόδων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βοήθεια για την ανάπτυξη και εφαρμογή της διαχείρισης της ποιότητας των σύγχρονων μεθόδων και αρχών διδασκαλίας · τη διατήρηση του μητρώου ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προγραμμάτων, σπουδαστών και προσωπικού, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Η υπηρεσία καθοδηγείται από τον Χάρτη της, τους κανονισμούς ΘΑΚΣΤ(Θεολογική Ακαδημία και Σεμινάριο Τιφλίδας), τις εσωτερικές νομικές πράξεις, τον «Νόμο της Γεωργίας για την Ανώτατη Εκπαίδευση» και τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τα καθήκοντα και τις λειτουργίες που της έχουν ανατεθεί και είναι υπεύθυνη έναντι του Πρύτανη του ΘΑΚΣΤ.