დოქტორანტურაში შემსვლელთა საყურადღებოდ!

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის დოქტორანტურაში ნებისმიერ პროგრამაზე შემსვლელმა აბიტურიენტებმა (2021 წლის 14 სექტემბრიდან 24 სექტემბრის ჩათვლით) რეგისტრაციისთვის საბუთები უნდა წარმოადგინონ დისტანციურად:

·       განცხადება რექტორის სახელზე;

·       მონაცემები განათლებისა და შრომითი საქმიანობის შესახებ (CV);

·       პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

·       შესაბამის დარგში აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი;

·       საკვლევი თემის დასახელება და დასაბუთება (შემდგომში სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელის მიერ მომზადებული დასკვნა საკვლევი თემის აქტუალობის შესახებ წარედგინება სამეცნიერო საბჭოს);

·       არსებობის შემთხვევაში - კვლევის მიმართულებიდან გამომდინარე - ნაშრომები (მატერიალური სახით);

·       სულიერი მოძღვრის რეკომენდაცია;

·       2 ფოტოსურათი 3/4 დისკთან ერთად;

·       არსებობის შემთხვევაში - უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისოდ აღიარებული მოწმობა, რომელსაც გასცემს შესაბამისი ლიცენზიის მქონე დაწესებულება.

 

დოკუმენტაციის PDF - ფორმატი  აბიტურიენტებმა უნდა გამოგზავნონ ელ.ფოსტაზე: Nugzar.samkharadze@academia.edu.ge 

 

დარეგისტრირების შემთხვევაში (არაუგვიანეს 3 დღისა) აბიტურიენტებმა სასწავლებლისაგან უნდა მიიღონ საპასუხო ელექტრონული წერილი: თქვენ წარმატებით გაიარეთ რეგისტრაცია.

 

:  ისეთი დოკუმენტები, როგორებიცაა: 

 

1) შესაბამის დარგში აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი;

2) ფოტოსურათი 3X4 (2 ცალი) ელექტრონული ვერსიით;

 

3) უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისოდ აღიარებული მოწმობა (არსებობის შემთხვევაში), რომელსაც გასცემს შესაბამისი ლიცენზიის მქონე დაწესებულება.

 

სასწავლებელში უნდა წარმოადგინოთ  სწავლის დაწყებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა (მიუხედავად იმისა, რომ მათი PDF - ფორმატი გამოგზავნილი გექნებათ ელ.ფოსტაზე). 

 

შეკითხვებზე საპასუხოდ დაგვიკავშირდით: 551 29 72 77;  551 20 22 04;  555 18 16 11.

10.09.2021

FaceBook გვერდი