დოქტურანტურაში მისაღები გამოცდისათვის საკითხები ძველ ბერძნულ ენაში

დოქტურანტურაში მისაღები გამოცდისათვის
საკითხები ძველ ბერძნულ ენაში
ბერძნული ენის ისტორია (ზოგადი მიმოხილვა)
 
არსებითი სახელი. არტიკლი (სქესი, რიცხვი, ბრუნვა);   I, II, III კანკლედობა. 
ზედსართავი სახელი. I, II, III კანკლედობა.
ნაცვალსახელი: პირის, ჩვენებითი, კუთვნილებითი, განუსაზღვრელობითი
ზმნა: აწმყო დრო, მომავალი,  იმპერფექტუმი, აორისტი
თხრობითი , ბრძანებითი და კავშირებითი კილო
სინტაქსური კონსტრუქციები: Accusativus cum infinitivo, Nominativus cum infinitivo,
 Genetivus absolutus.
 
სახელმძღვანელო:
ქ. აბესაძე , ძველი ბერძნული ენა, თბ., 2002,   1 -20 პარაგრაფი და სავარჯიშოები.
იოანესა და მათეს სახარებათა ტექსტები 1- 5თავი.
 
ა. ურუშაძე, ძველი ბერძნული ენა, თბ., 1969, 1973.

საგამოცდო ბილეთის ნიმუში
 

FaceBook გვერდი