საბუთების ნუსხა

თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში ნებისმიერ პროგრამაზე შემსვლელმა აბიტურიენტებმა უნდა წარმოადგინონ:

  • თხოვნა რექტორის სახელზე;
  • ავტობიოგრაფია;
  • განათლების მოწმობის დედანი და ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
  • ფოტოსურათი 3X4 (4 ცალი) ელექტრონული ვერსიით;
  • მოძღვრის დახასიათება-რეკომენდაცია (მოძღვრის მისამართისა და ტელეფონის მითითებით), დამოწმებული შესაბამისი ეკლესიის ბეჭდით. თბილისის სასულიერო აკადემიასა (თეოლოგია, სამაგისტრო პროგრამა) და სემინარიაში (თეოლოგია, საბაკალავრო პროგრამა) შემსვლელთათვის მოძღვრის დახასიათება ეპისკოპოსის რეზოლუციით უნდა იყოს დამოწმებული;
  • პირადობის მოწმობის დედანი და ასლი.
  • ამონაბეჭდი ვებგვერდიდან (naec.ge) ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გამოცდის ქულისა და საგამოცდო- საიდენტიფიკაციო კოდის მითითებით( საბაკალავრო პროგრამებზე შემსვლელთათვის).