ქრისტიანული ფსიქოლოგიის კათედრა

ქრისტიანული ფსიქოლოგიის კათედრა ხელს უწყობს სრულიად ახალი
სამეცნიერო მიმართულების განვითარებას, რაც გულისხმობს ფსიქოლოგიის
ძირითადი საკითხების - ფსიქიკური პროცესების, პიროვნული თავისებურებისა
და ქცევის კატეგორიების შესწავლას ქრისტიანული /მართლმადიდებლური/
ანთროპოლოგიის საფუძველზე.
კათედრა მიზნად ისახავს, სტუდენტები დაეუფლონ პრაქტიკულ ცოდნას,
რომლის საშუალებით შეძლებენ საკუთარი პროფესიული საქმიანობის
წარმატებით წარმართვას და დარგის განვითარებაში წვლილის შეტანას.
 
ქრისტიანული ფსიქოლოგიის კათედრის ხელმძღვანელი
ფსიქოლოგიის დოქტორი ირმა ხურცია;
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (032) 2 14 40 78
მობ: 591 00 90 00
ელ.ფოსტა: irma.khurtsia@academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
თანაშემწე
ისტორიის დოქტორი ეკატერინე ფავლენიშვილი.
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (032) 2 14 40 78
მობ: 555 19 65 70
ელ.ფოსტა: ekaterine.pavlenishvili@academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
ქრისტიანული ფსიქოლოგიის კათედრის საგნობრივი მიმართულებებია:
ფსიქოლოგიის საფუძვლები, ფსიქოლოგიის ისტორია, ქრისტიანული
ფსიქოლოგია, პათოფსიქოლოგია, კოგნიტური ფსიქოლოგია, სოციალური
ფსიქოლოგია, გავლენის ფსიქოლოგია, განწყობის ფსიქოლოგია, ფსიქოთერაპია,
განვითარების ფსიქოლოგია, ინკლუზიური განათლება, ფსიქოლოგიის
 
თანამედროვე მიმდინარეობები, ქცევის გამოყენებითი ანალიზი, ქრისტიანული
პედაგოგიკა.