ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

 
ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა ხელს უწყობს სტუდენტებს, რათა გაიაზრონ თექვსმეტსაუკუნოვანი ქართული მწერლობის მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიის, მისი სულიერი კულტურისა და საქართველოს სამოციქულო ეკლესიისათვის.
კათედრის ერთ-ერთი მიმართულებაა ძველი და ახალი ქართული ენის არსებითი საკითხების სწავლება მათი პრაქტიკული გამოყენების მიზნით.
 
ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის ხელმძღვანელი

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ლელა ხაჩიძე
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ: (+995 32) 2 14 40 78
ელ. ფოსტა: kart.katedra@academia.edu.ge 
ვებგვერდი: www.tsas.ge 
 
თანაშემწე

ფილოლოგიის დოქტორი ხათუნა მემანიშვილი-კალანდარიშვილი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ:  (+995 32) 2 14 40 78
ელ. ფოსტა: kart.katedra@academia.edu.ge 
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის საგნობრივი მიმართულებებია: ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია, ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორია, ძველი ქართული ენა, ახალი ქართული ენა, ქართული მართლწერა და მართლმეტყველება, აკადემიური წერა, მეტყველების კულტურა.