ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

 
ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა ხელს უწყობს სტუდენტებს, რათა გაიაზრონ თექვსმეტსაუკუნოვანი ქართული მწერლობის მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიის, მისი სულიერი კულტურისა და საქართველოს სამოციქულო ეკლესიისათვის.
კათედრის ერთ-ერთი მიმართულებაა ძველი და ახალი ქართული ენის არსებითი საკითხების სწავლება მათი პრაქტიკული გამოყენების მიზნით.
 
ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის ხელმძღვანელი
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ლელა ხაჩიძე
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ელ. ფოსტა: lela.khachidze@academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge 
 
 
თანაშემწე
ფილოლოგიის დოქტორი ქეთევან მამასახლისი
სიონის ქ. 13/40, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ:  (+995) 599 379 016
ელ. ფოსტა: ketevan.mamasakhlisi@academia.edu.ge
ვებგვერდი: www.tsas.ge
 
 
ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის საგნობრივი მიმართულებებია: ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია, ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორია, ძველი ქართული ენა, ახალი ქართული ენა, ქართული მართლწერა და მართლმეტყველება, აკადემიური წერა, მეტყველების კულტურა.