მაგისტრატურა

alt
თსას-ის უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) მაგისტრანტობის კანდიდატის ჩარიცხვა და სტუდენტის სტატუსის მინიჭება ხდება თსას-ის მიერ ორგანიზებული შიდა გამოცდ(ებ)ის შედეგების საფუძველზე.
 
თსას-ის მიერ განსაზღვრული გამოცდის/გამოცდების ჩაბარების მიზნით მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის პერიოდის ხანგრძლივობა არ შეიძლება იყოს მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის თაობაზე რექტორის აქტის სასწავლებლის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებიდან 10 კალენდარულ დღეზე ნაკლები;
 
მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადები დგინდება რექტორის მიერ გამოცემული შიდანორმატიული აქტით, რომელიც განთავსდება სასწავლებლის ოფიციალურ ვებგვერდზე;
 
 

მაგისტრატურის პროგრამა