Νομικές πράξεις

Καταστατικός χάρτης
Κανονισμοί
Εσωτερικοί Κανονισμοί
• Κοιτώνας
• Κανόνας για την ανάπτυξη και έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος
• Κανόνας για την αξιολόγηση της διδασκαλίας
• Κανόνας για τη χρήση της Βιβλιοθήκης
• Ασφάλεια
• Emeritus
• Κανονισμοί του Διδακτορικού και Διατριβικού Συμβουλίου
Ο Κανονισμός  Προγράμματων   Προπτυχιακών Σπουδών
• Ο Κανονισμός  Προγράμματος   Μεταπτυχιακών Σπουδών
• Κανονισμοί του επιστημονικού συμβουλίου
• Κανονισμοί των σχολών και των τμημάτων
• Κανονισμοί της Μονάδας  Διασφάλισης Ποιότητας
• Καταστατικό βοηθητικών δομικών μονάδων
• Επίσημος κανόνας διαχείρισης ιστότοπου
• Κανόνες  Απονομής του Τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα
• Κανόνες για τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ακεραιότητας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
• Καταστατικό για την Επίσημη Ευθύνη του Προσωπικού που Εκτελεί Επιστημονική-Εκπαιδευτική Λειτουργία στο πλαίσιο της Ακαδημαϊκής  και επαγγελματικής Δεοντολογίας
• Κανόνες και διαδικασίες για την αξιολόγηση ακαδημαϊκού προσωπικού και επιστημονικών / ερευνητικών / δημιουργικών δραστηριοτήτων
• Ρύθμιση της μαθησιακής διαδικασίας
 
 
 
εκτύπωση