Νομικές πράξεις

• Καταστατικός χάρτης
• Κανονισμοί
• Εσωτερικοί Κανονισμοί
• Κοιτώνας
• Κανόνας για την ανάπτυξη και έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος
• Κανόνας για την αξιολόγηση της διδασκαλίας
• Κανόνας για τη χρήση της Βιβλιοθήκης
• Ασφάλεια
• Emeritus
• Κανονισμοί του Διδακτορικού και Διατριβικού Συμβουλίου
• Ο κανόνισμός  προπτυχιακών  σπουδών
• Κανονισμοί του επιστημονικού συμβουλίου
• Κανονισμοί των σχολών και των τμημάτων
• Κανονισμοί της Μονάδας  Διασφάλισης Ποιότητας